Izredna skupščina RK Zvezda Logatec

Upravni odbor Rokometnega kluba Zvezda Logatec skladno s 17. členom Pravil kluba sklicuje izredno skupščino. Skupščina bo zasedala v petek, dne 22.10.2021, ob 17.45, v učilnici (14 ali 15) osnovne šole 8 talcev Logatec. Za vstop je potrebno izpolnjevati pogoj PCT.

 

PREDLAGAN DNEVNI RED

  1. Otvoritev zbora članov, ugotovitev sklepčnosti, konstituiranje delovnih teles (izvolitev delovnega predsedstva zbora članov, izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika)
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Razrešitev in izvolitev predsednika društva in članov upravnega odbora ROKOMETNEGA KLUBA ZVEZDA LOGATEC

 

PREDLOGI SKLEPOV: (glasuje se o celotni točki)

  1. Otvoritev zbora članov, ugotovitev sklepčnosti, konstituiranje delovnih teles (izvolitev delovnega predsedstva zbora članov, izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika)

Sklep 1.1.: Ugotovi se, da je zbor članov sklepčen.
Sklep 1.2.: Za predsednika zbora članov se izvoli Barbara Brkovič.
Sklep 1.3.: Za zapisnikarja se izvoli Michelle Železnik.
Sklep 1.4.: Za overovitelja zapisnika se izvolita Uroš Pihner in Hana Lukan.

  1. Potrditev dnevnega reda

Sklep 2: Potrdi se predlagani dnevni red.

  1. Razrešitev in izvolitev predsednika društva in članov upravnega odbora ROKOMETNEGA KLUBA ZVEZDA LOGATEC

Sklep 3.1.: Zbor članov z mesta predsednice in članice upravnega odbora razreši ga. Martino Kristančič Pogorelc in ji podeli razrešnico za nazaj. Zbor članov na mesto predsednika in člana izvršnega odbora z mandatom do naslednje redne letne skupščine izvoli Uroša Pihnerja.
Sklep 3.2.: Zbor članov z mesta člana upravnega odbora odpokliče Marka Fundo in mu podeli razrešnico za nazaj. Za člana izvršnega odbora z mandatom do naslednje redne letne skupščine izvoli Tadeja Zbačnika.
Sklep 3.3.: Klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini enakopravno zastopata predsednik Uroš Pihner in podpredsednica Barbara Brkovič.
Sklep 3.4.: UO bo do sklica redne skupščine štel pet članov. Dodatni prazni mesti sta na voljo za sponzorje in predstavnike občine.

****

Skupščina je najvišji organ društva.

Glasovalno pravico na zboru članov ima vsak polnoletni član društva, ki je na zboru članov osebno prisoten in ki ima na dan zbora poravnano članarino (za leto 2021). V kolikor se skupščine ne morete udeležiti v učilnici se lahko za prisostvovanje povežete prek programa ZOOM. Za prijavo izpolnite priložen obrazec TUKAJ.

Skupščina je sklepčna, če je navzočih več kot polovica članov. Če ob predvidenem času sklica skupščine ta ni sklepčna, se začetek seje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je navzočih najmanj 7 članov kluba.